Topmenu

Formål og Fag

Formål og Fag 

Hvorfor arbejde med entreprenørskab i undervisningen?

I dette materiale defineres entreprenørskab som sammenhængen mellem

Kreativitet      Innovation      Iværksætter

Det særlige ved at arbejde med entreprenørskab gennem hele uddannelsesforløbet er, at det giver eleverne mulighed for at erhverve sig grundlæggende ny teoretisk og praktisk viden. En viden, som kan omsættes i praksis og anvendes i praksis ved konkrete virkelige projekter, og som kan ske i samarbejde med virksomheder og andre klasser, skoler og institutioner. Her er ikke tale om ”vi-lader-som-om-projekter”, men om udviklingen af projekter – design og produkter – som tager udgangspunkt i en virkelighed, og som kan anvendes i virkeligheden.

Hensigten er, at eleverne får en personlig og virkelighedsnær erfaring med at tænke i nye veje til at komme fra ide – vision og til færdigt produkt i anvendelse.

Gennem partnerskab med virksomheder og andre skoler skabes nye tværgående praksisfællesskaber og nye læringsrum. Det stiller krav til elevernes samarbejdsevne og til at øve sig i at se muligheder på tværs af fag og fagligheder.

Eleverne styrkes desuden særligt i

 • Evnen til at søge ny viden, dele den og anvende denne viden sammen med det, de allerede ved og interesserer sig for
 • Evnen til at se nye muligheder og veje til at løse en given opgave
 • Evnen til at samarbejde, nært og bredt
 • Evnen til anvende faglige og personlige færdigheder og kompetencer

Gevinst for virksomheder

Som samarbejdende virksomhed er der også meget at vinde. Virksomhederne får inspiration til udvikling af nye produkter eller nyt design. De får kendskab til en generation af fremtidige medarbejdere og de er med til at styrke sammenhængskraften mellem uddannelse og erhverv, til gensidig forståelse og udbytte. Elever og studerende er her set som både den fremtidige forbruger og som den fremtidige arbejdskraft.

Alle kan

Det er vigtigt at understrege, at alle kan arbejde med entreprenørskab. Dels findes der flere gode inspirationsmaterialer, som man kan tage direkte afsæt i. Og dels kan undervisningen tilrettelægges og tilpasses, så den matcher lærerens, klassens og den enkelte elevs muligheder, behov, ideer og ønsker.

Se mere på

http://www.emu.dk/modul/innovativ-pædagogik-omsat-til-praksis

http://www.emu.dk//modul/fonden-entreprenørskab-young-enterprise/ 

Entreprenørskabssøjlen

soejlen

Kendetegnet for entreprenørskabssøjlen er, at de tre dimensioner; kreativitet, innovation og iværksætteri, snor sig om fag og områder i hele uddannelsesforløbet.

I dette materiale ses søjlen som et billede på det kompetenceudviklende og som det kompetencegivende gennem hver enkelt elevs uddannelsesforløb og sikrer, at alle elever har fået kendskab til og erfaring med entreprenørskab i løbet af deres skolegang.

Læs mere på

www.ffe-ye.dk

 

 

 

Fag

Entreprenørskab er, med andre ord, noget man kan inddrage i alle fag, på alle trin. Dette materiale henvender sig dog specifikt til de naturvidenskabelige fag, dansk, samfundsfag, mediefag, science og teknologi, innovation og iværksætteri, projektopgaver og andre tværfaglige sammenhænge, samt uddannelses, – erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Herunder følger beskrivelser af formål, trinmål og bekendtgørelser i uddrag, samt links til mere information. 

Fælles Mål 2009 

Faghæfte 22. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab

Formål: Eleverne skal igennem deres skoleforløb styrkes til at tænke kreativt, handle innovativt og udvikle mange facetter af deres personlighed. Målet er, at de kan leve et voksenliv med en god livskvalitet og se det som en attraktiv udfordring at involvere sig i samfundets og arbejdspladsens muligheder. Dette kan medføre, at en større gruppe unge ser muligheder, som måske kan føre til, at de får lyst til at etablere egen erhvervsvirksomhed.

For at fremme iværksætter- og innovationskulturen er det vigtigt at arbejde med dette emne i undervisningen i hele uddannelsessystemet. Folkeskolen kan bidrage med at arbejde på at styrke og anerkende elevernes personlige kvalifikationer, fx idéskabelse, initiativ, ansvarsbevidsthed, samarbejdsevne, kreativitet og selvstændighed; kvalifikationer, der er nødvendige for såvel selvstændige som ansatte, der i fremtiden forventes at kunne deltage aktivt i udviklingen af arbejdsprocesser og produkter.

Trinmål efter 9. kl.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke viden om sammenhænge mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder
 • beskrive erhvervsmuligheder lokalt, nationalt og internationalt
 • kende til internationalisering i uddannelse og erhverv
 • forholde sig til innovation og iværksætteri

Samfundsfag. Trinmål efter 9. kl.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • redegøre for udbuds- og efterspørgselssiden i en markedsøkonomi
 • redegøre for hovedprincipper i bæredygtig udvikling
 • forklare betydningen af forbruger- og producentadfærd for belastningen af miljø og naturgrundlag

Faghæfte 43. Iværksætter 10. kl.

Formål

Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses- og erhvervsmæssige fagområder, som faget kan relateres til.

Gennem undervisningen opnår eleverne kendskab til fagets praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner relaterede fagområder.

Elevernes egne iagttagelser, ideer og eksperimenter står centralt i undervisningen, for at eleverne kan udvikle praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion.

Undervisningen indeholder uddannelses- og erhvervs afklarende elementer med henblik på, at eleverne bliver afklarede og motiverede til valg af ungdomsuddannelse.

Teknologi og kommunikation. Slutmål. 10. kl.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • producere elektroniske og trykte medier fra idé til færdige produkter
 • analysere mediers tekniske, håndværksmæssige og æstetiske virkemidler
 • karakterisere formidlingen i forskellige medier i forhold til egne projekter

Læs mere på

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Faghaeftenummerering

Erhvervsuddannelserne

Bekendtgørelse og vejledning til iværksætteri og innovation

Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling.

Fag: Iværksætteri og innovation (Erhvervsuddannelser)

Læs mere på

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Love-og-regler-om-erhvervsuddannelserne/Vejledninger-inden-for-erhvervsuddannelserne

Gymnasiale uddannelser

Innovation B – valgfag, juni 2010

1. Identitet og formål

1.1. Identitet

Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner. Faget giver viden om processer fra idégenerering til kommercialisering, i såvel private og offentlige virksomheder som i profit- og nonprofitorganisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel virksomheds- som samfundsniveau.

1.2. Formål

Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde systematisk og kreativt med idéudvikling i såvel nye som eksisterende virksomheder samt i offentlige og private organisationer. Endvidere er det formålet, at eleverne udvikler kommerciel handlekraft og evne til risikohåndtering ved anvendelse af metoder til gennemførelse af innovative projekter. Fokus er på opstart af nye virksomheder, på udvikling af nye forretningsområder i allerede eksisterende virksomheder og på socialt entreprenørskab i offentlige og private organisationer. Endelig er det formålet, at eleverne i team udvikler evnen til at kunne arbejde med innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

2. Faglige mål og fagligt indhold

2.1. Faglige mål

Eleverne skal bl.a. kunne:

 • redegøre for innovationsbegreber og innovationsaktiviteters betydning for samfundsudviklingen og forklare, hvorledes samfundsvilkår har betydning for innovationsaktiviteter
 • anvende og diskutere forskellige metoder til systematisk at skabe, udvikle og vurdere forretningsideer
 • analysere og diskutere faserne i innovationsprocessen i forhold til opstart af egen virksomhed og i eksisterende virksomheder og organisationer samt vurdere de strategiske tilgange til entreprenørskab og produktudvikling

2.2. Kernestof

Kernestoffet er bl.a.:

 • tilgange og metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer
 • innovation, virksomheders konkurrenceevne og organisationers udvikling
 • forretningsplan og innovationsproces

Læs mere på

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag

.

Hit Counter provided by
orange county divorce attorney